عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توشس - اثبات نسب و روش های قانونی اثبات آن

نسب و روش های قانونی اثبات آن

برای آنکه در مورد نسب و روش های قانونی اثبات آن اطلاعات تکمیلی داشته باشید تا انتهای این مطلب با عباس شفیعی بهترین وکیل اثبات و نفی نسب مشهد نیز همراه شوید.

نسب و روش های قانونی اثبات آن

ممکن است در رابطه با نسب، دعوی نفی ولد مطرح باشد. از نظر فقهی در خصوص چگونگی الحاق طفل به پدر به تفصیل بحث شده است. در قانون مدنی نیز در ابتدای کتاب هشتم به موضوع نسب پرداخته شده است. چنانچه مردی مدعی نفی ولد از خود باشد باید آن را ثابت کند. و هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او پذیرفته نمی شود.

یکی دیگر از طریق نفی ولد، اجرای لعان، با تشریفات شرعی آن است که قباً در بحث انفساخ نکاح به آن اشاره شد.

دعوی نفی ولد از نظر قانون مدنی ( چنانچه مرتبط با شرایط الحاق ولد از جمله مواقعه، انزال و یا اقل و اکثر حمل و یا تولد کودک پس از انحلال نکاح و شوهر کردن زن به دیگری باشد ) محدودیت زمانی دارد. یعنی باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، برای امکان اقامه دعوی کافی باشد، اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. مگر راجع به تاریخ تولد طفل، مرد را فریب داده باشند، که در این مدت تاریخ مزبور تا دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

عباس شفیعی وکیل نسب مشهد

برای اطلاع از موارد نفی ولد باید به موارد ذیل توجه داشت:

الف: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط به اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ب: طفل متولد پس از انحلال نکاح، ملحق به شوهر است، به شرطی که مادر هنوز شوهر نکرده باشد، و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.

ج: اگر عقد نکاحی واقع شود و مواقعه صورت گیرد، سپس نکاح منحل گردد، و زن شوهر دیگری اختیار کند و سپس زایمان نماید، طفل متولد از او به شوهری ملق می شود که مطابق شرایط مندرج در بندهای الف و ب الحاق او به آن شوهر ممکن است و در صورتی که الحاق طفل به هر دو نفر ممکن باشد، طفل ملق به شوهر دوم است، مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.

د: طفل متولد از شبهه به طرفی که در اشتباه نبوده، ملحق نمی شود.

ه: اگر نکاحی باطل باشد و احر ابوین از بطلان آن از ابتدا مطلع بوده، طفل متولد از این ازدواج ملحق به او نم شود.

و: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

دادگاه پس از بررسی، چنانچه دعوی خواهان را ثابت دانست، نسبت به نفی ولد، حکم می نماید، و الا دعوی خواهان را باطل اعلام می دارد.

عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده مشهد

گاهی در موضوع نسب، دعوی اثبات نسب مطرح می شود، به این شکل که خواهان مدعی می شود که طفلی فرزند او می باشد یا خواهان مدعی می شود، فرزند شخصی است که در این موارد مقررات قانون مدنی در خصوص نسب حاکم خواهد بود.

در حال حاضر دعوی اثبات نسب عمدتاً مربوط به اشخاصی است که از حیث اسناد سجلی مشکل دارند. به این صورت که راجع به مباحث فرزند خواندگی، شناسنامه با مشخصات غیر والدین اصلی برای آنها صادر شده، یا اصولاً شناسنامه ای برای آنها صادر نشده است. آن دسته از اتباع ایرانی که در در خارج از کشور بوده اند و فرزندانشان در خارج متولد شده و به کنسولگری های ایران جهت دریافت شناسنامه مراجعه نکرده اند، نوعاً جهت اثبات خود به کسی که شناسنامه ایرانی دارد، اقدام می نمایند تا بتوانند در داخل کشور برای خود سند سجلی اخذ نمایند.

در ادامه بخوانید: نسب و روش های قانونی اثبات آن

دلایل اثبات یا نفی نسب

دلایل اثبات نسب یا نفی آن از نظر شرعی، یا اقرا به نسب توسط کسی است که نسب به او منتسب می شود. ( مثل اقرار پدر به فرزندی خواهان یا اقرار مادر به همین شکل ) و یا بینه شرعی است. یعنی شهادت دو شاهد عادل که از جرح در امان بمانند و حاکم آنها را نیز عادل بداند، و در خصوص مورد، به شهادت یک نفر و قسم مدعی، نمی توان اکتفا کرد. زیرا شهادت شاهد واحد و یمین مدعی، در دیون دلیل اثباتی محسوب می شود، نه در حقوق الله و نه حدود الله و نه در حقوق الناس.

و از نظر قانونی نیز قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر داشته است: « در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد، برابر موارد زیر اقدام می گردد: در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد»

الف: اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.»

عباس شفیعی بهترین وکیل حقوقی مشهد

حال باید دید غیر از اقرار و بینه، آیا دلیل اثبات دیگری وجود دارد یا خیر؟

چنانچه در خصوص نفی ولد یا اثبات نسب، قرائن قطعیه موجود باشد، به نحوی که برای حاکم علم آور باشد، از جهت علم حاکم حجت است. و در همین راستا می توان به علوم پزشکی و ژنتیکی اشاره کرد، گرچه علوم تجربی هنوز قدرت اثبات نسب به نحو مطلق به فرد به خصوص را ندارد، و صرفاً در زمینه نفی ولد می تواند دقیقاً اظهار نظر نماید. بدیهی است، چنانچه حاکم شرع قاضی مجتهد باشد، به علم خود عمل می نماید و محدودیتی برای او نیست. ولی اگر از قضات منصوب و غیر مجتهد باشد، از جهت لزوم تبعیت از قواعد نصب باید علم او متعارف و حاصل شده از مقدمات عرفی و نوعاً علم آور باشد.

در ادامه بخوانید: نسب و روش های قانونی اثبات آن

نکته: شما می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک مشهد در تماس باشید و مشاوره های لازم را دریافت نمایید. همچنین در صورت تمایل می توانید پیگیری پرونده خود را به این وکیل متخصص  بسپارید و دیگر هیچگونه نگرانی بابت روند پرونده نداشته باشید.

نمونه رأی دادگاه در مورد اثبات نسب

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای …………… فرزند ………….. به طرفیت: ۱- آقای ………… فرزند ………….. دارای شناسنامه شماره ………… صادره …………… متولد …………….. ۲- خانم ……………. فرزند …….. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره …………. متواد …………. ۳- آقای …………. فرزند ………… دارای شناسنامه شماره …………… صادره ………….. متولد …………… ۴- خانم …………. فرزند ……….. دارای شناسنامه شماره …………… صادره ……………… متولد …………. به خواسته اثبات نسب فرزندی خواهان به خواندگان ردیف اول و دوم و نفی نسب از خواندگان ردیف سوم و چهارم با عنایت به جامع محتویات پرونده به این شرح که خواهان اظهار داشته، پدر و مادرم که خواندگان ردیف اول و دوم هستند مرا در طفولیت به حواندگان ردیف سوم و چهارم که فرزنددار نمی شدند، سپرده اند و آنها نیز برای من با مشخصات خود سند سجلی دریافت کرده اند، ولی در واقع پدر شناسنامه ای من عموی من و زن عموی من است و خواندگان ردیف اول تا چهارم اظهارات وی را تأیید و خواندگان ردیف اول و دوم اقرار به نسب فرزندی خواهان نسبت به خود نموده اند، و خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت فرزندی خواهان به خود را نفی کرده اند. لذا دادگاه به استناد موارد ۱۲۵۹، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۳ قانون مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به فرزندی خواهان دارای شناسنامه شماره …………… صادره …………… متولد …………. نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و نفی فرزندی خواهان از خواندگان ردیف سوم و چهارم صادر و اعلام می نماید و در خصوص اصلاح شناسنامه چون به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نشده است، دادگاه مواجه به تکلیف نیست. این رأی حضوری و مستنداً به مواد ۳۳۰، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان …………… می باشد.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915