عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - بخشیدن مهریه به همسر

بخشیدن مهریه به همسر

مهریه مال زن است و مرد هم براساس شرع و قانون باید آن را تعیین کند و بپردازد. اما از آنجایی که پس از جاری شدن نکاح زن مالک مهریه می شود، می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد که بخشیدن مهریه به همسر نیز یکی از آنهاست. اما گاهی در عمل برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلاتی، دفترخانه ها شرایطی مانند اجازه پدر برای بخشیدن مهریه را در نظر گرفته اند. در ادامه با مقاله بخشیدن مهریه بدون شاهد همراهمان باشید تا اطلاعات ارزشمندی به گفته بهترین وکیل خانواده در مشهد در این زمینه کسب نمایید.

انواع بخشش مهریه به همسر

بخشیدن مهریه از راه های مختلفی امکانپذیر است. همچنین آنچه که زن در سند بذل مهریه می نویسد ممکن است که در امکان رجوع از بخشیدن مهریه موثر باشد. 

به گفته بهترین وکیل خانواده در مشهد آنچه که زن در سند بذل مهریه می نویسد ممکن است که در امکان رجوع از بخشیدن مهریه برای آن تاثیر داشته باشد. به این نحو که گاهی زن به وسیله سند یا نوشته ای اقرار می کند که مهریه اش را از مرد گرفته یا اینکه زوجه به موجب سندی ذمه مرد را اصطلاحا بری کرده است، یا مهریه خود را به مرد هبه یا هدیه می کند. هرکدام از این روش ها با هم متفاوتند و آثار متفاوتی هم بر جای می گذارند. چرا که اگر زن ذمه شوهرش را بری از پرداخت مهریه کند، یا اقرار به دریافت مهریه نماید، دیگر نمی تواند از بخشیدن مهریه رجوع کند و دوباره مهریه اش را بگیرد.

عباس شفیعی بهترین وکیل مهریه در مشهد

نکته: وقتی که زن مهریه خود را ابرا می‌کند دیگر نمی‌تواند به مهریه خود رجوع کند. بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء عبارت از این است که زوجه از حق خود به اختیار صرف نظر می کند. بنابراین وقتی زن در سند ازدواج قید کند که مرد را از پرداخت مهریه ابرا نموده یا او را بری از ذمه کرده، حق رجوع ساقط خواهد شد.

نکته: از هبه هایی که ثبت رسمی شده اند نیز می توان رجوع کرد. بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر عدم رجوع هبه نیست.

بخشیدن مهریه قبل از عقد

با وجود اینکه متعلق به زوجه است و می تواند آن را به همسر خود ببخشد، اما بد نیست این را نیز بدانید که این بخشش، زمانی دارد. در واقع بخشش مهریه قبل از عقد دائم کار بی‌اثری است. زیرا شما فقط بعد از عقد مالک مهریه می‌شوید و بخشیدن چیزی که تعلقی به شما ندارد کاری بیهوده است. از طرف دیگر هم داماد به موجب عقد، پرداخت مهریه به گردنش است. پس زوجه هر زمانی که به عقد دائم همسرش درآمد، مختار است که مهریه خود را به ایشان بذل و بخشش کند.

در ادامه بخوانید: بخشیدن مهریه به همسر

بخشیدن مهریه در زمان زندگی مشترک

در برخی از شرایط ، بذل مهریه از طرف زوجه باعث به وجود آمدن مشکلاتی در روابط طرفین می شود. مخصوصا در مواقعی که زن تصمیم به جدایی از همسر خود می گیرد. در این صورت، زن نمی تواند با استفاده از بخشیدن مهریه اش، به صورت طلاق خلع و مبارات ( خلع و مبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد ) اقدام نماید. زیرا مهریه اش را از قبل بذل کرده است. بنابراین باید علاوه بر مهریه ای که از قبل به شوهرش بخشیده مبلغ دیگری هم به او بپردازد تا شوهر را راضی به طلاق نماید. 

وکیل مهریه و طلاق در مشهد

بخشیدن مهریه با اجازه پدر

با توجه به گفته های ذکر شده در بالا توسط بهترین وکیل خانواده در مشهد بایستی گفت که طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن از زمانی که عقد کرد، مالک مهرش می‌شود و می‌تواند هر دخل و تصرفی که خواست در آن داشته باشد. اما اذن پدر در این مورد خاص یعنی بخشیدن مهریه لازم است. هرچند این موضوع نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه شرعی. اما دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه گاهی این بخشش از روی اجبار یا از روی احساسات آنی رخ می‌دهد، این شرط را برای این موضوع می‌گذارند تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری کنند.

بخشیدن مهریه بدون اجازه پدر

در صورتی که زوجین بخواهند می توانند با تنظیم یک قراداد خصوصی و بر روی برگه کاغذ اقدام به بخشیدن مهریه بدون اذن پدر کنند و آن را به امضای شهود برسانند. اما از آنجا که این برگه یک سند عادی محسوب می شود، در صورت بروز اختلاف میان زوجین و مراجعه به دادگاه برای رجوع از بخشیدن مهریه، می توان به این برگه استناد کرد. ولی دفترخانه کماکان برای رسمی کردن این برگه و ثبت آن، رضایت پدر زن را اخذ خواهد کرد.

نکته: تنها روش قانونی که برای بخشش مهریه از طرف زوجه وجود دارد و در محاکم دادگستری نیز به آن اعتبار میدهند، مراجعه زن به دفتر خانه اسناد رسمی است. برای انجام این کار زن به همراه مدارک هویتی و سند ازدواج و در معیت پدر خود به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه و نسبت به شرایطی که دارد یک سند برای بخشش مهریه تنظیم و امضا میکند.

بخشش مهریه در شرایطی خاص

به گفته بهترین وکیل در مشهد باید ذکر کرد که امکان بخشش مشروط مهر وجود دارد و در صورت تخطی از شرط، دوباره حق مهر زن برقرار می‌شود.

زن می‌تواند ابراء یا بخشش مهریه را مشروط یا معلق بر تحقق امری قرار دهید و تا زمانی که شرط یا معلق علیه تحقق نیابد، ابراء یا بخشش مهریه نیز انجام نمی‌شود.

اگر بخشش مهریه از سوی زن به صورت وابسته به انجام شرطی صورت بگیرد و زوج به شرط خود وفا نکند، چنانچه زوج به این امر (خلف وعده‌ی خود) اعتراف نماید یا این که زوجه ادله‌ی محکمه پسند مانند (شاهد) بر این مسأله داشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به محاکم قضایی مهریه‌ی خود را مطالبه کرده ( مطالبه مهریه ) و ابطال سند را از دادگاه بخواهد.

وکیل مهریه در مشهد

در ادامه بخوانید: بخشیدن مهریه به همسر

نمونه متن بخشش مهریه

اینجانب ………….. فرزند …………. دارنده شماره شناسنامه …………. صادره از ………… متولد …………. به شماره ملی ………… ساکن ………….

با اطمینان خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ……… موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ………………. دفتر ازدواج شماره…………می باشد فقط و منحصراً تعداد ……………. تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای …………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ……… متولد ………… ساکن ………………، بذل و بخشش نموده ام و مقدار ………… باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم.

ضمناً اینجانب ………… با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم ………… با مشخصات بالا با اطمینان خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم. علاوه بر آن

  1. آقای / خانم ………………………. فرزند………….. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی ………………………… ساکن ………………………………………………………………………. شغل ………..
  2. آقای / خانم ……………………………… فرزند …………………. بشناسنامه ………………………. صادره از ………………… متولد ……………….. به شماره ملی ……………………….. ساکن …………………………………………………………. شغل ……………… هویت طرفین را تصدیق کردند و ذیل سند را امضاء نمودند.

بتاریخ … / … / …………هجری شمسی

نام و نام خانوادگی و امضا و اثر انگشت زوجه                             نام و نام خانوادگی و امضا و اثر انگشت زوج

نام و نام خانوادگی و امضا و اثر انگشت شاهد اول                    نام و نام خانوادگی و امضا و اثر انگشت شاهد دوم

نمونه فرم بخشیدن مهریه

وکیل خوب مهریه در مشهد

نتیجه گیری

یکی از دغدغه‌های خانم هایی که قصد بخشش مهریه خود را دارند، این است که به چه روش باید این کار را انجام دهند. اما از آنجا که بذل مهریه، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن است که حق زوجه (زن) را نسبت به بخش بذل شده بطور کامل از بین می­ برد، امریست خطیر که می تواند آینده مالی و حقوقی زوجه را مورد چالش های بزرگی قراردهد که گاهاً ممکن است قابل برگشت نباشد؛ از این رو، بهتر است قبل از هر تصمیمی در خصوص بذل مهریه با توجه به تمامی موارد ذکر شده در بالا ( بخشیدن مهریه به همسر ) با وکیلی متخصص در این زمینه مشورت نمایید. 

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915