عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - عقد صلح چیست

عقد صلح چیست

در ادامه این مطلب با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد همراه شوید تا در مورد انواع عقد صلح چیست و فواید آن بیشتر بدانید.

صلح نامه چیست؟

صلح نامه قراردادی است که افراد برای برطرف کردن اختلاف یا در مقام معاملات، آن را منعقد کرده و نحوه تنظیم و تکمیل متن آن به این نحو است که طرفین قرارداد، به صورت دست نویس و عادی یا به صورت رسمی منعقد کرده و تمامی ارکانش را هنگام تنظیم صلح نامه رعایت می کنند. در غیر اینصورت و عدم ذکر یکی از ارکان، قرارداد بی اعتبار خواهد شد.

ارکان صلح

ارکانی برای تشکیل یک قرارداد صلح لازم است. مانند:
 • مصالح: کسی که مال خود را به‌ عنوان صلح به دیگری می‌دهد.
 • متصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.
 • مورد صلح: مال و موضوعی که مورد قرارداد صلح قرار می‌گیرد.( مثلا دو دانگ خانه)
 • مال‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف در برابر پذیرش پیشنهاد صلح از طرف دیگر می‌گیرد.

بهترین وکیل حقوقی در مشهد ( عباس شفیعی )

شرایط صحت صلح

همانطور که می دانید عقد صلح هم مانند سایر عقود بایستی دارای شرایطی باشد، تا بتوان آن را مورد پذیرش دانست. مانند:

 • دو طرف عقد صلح باید عاقل، بالغ و رشید باشند.
 • انعقاد عقد صلح نباید صوری و برای فرار از دین باشد.
 • عقد صلح باید برای امور شرعی باشد.
 • شخص باید مالک مالی باشد که صلح می کند.
 • صلح زمانی درست است که نسبت به فرد متصالح و همینطور نسبت به مالی که صلح می شود، اشتباهی رخ ندهد.

نکته: صلح اموال بدون صاحب و همینطور صلح اموال دولتی امکان پذیر نمی باشد.

انواع صلح

در قانون مدنی عقد صلح این گونه تقسیم بندی می شود:

 • صلح در جهت رفع تنازع: صلحی است که در آن طرفین دعوا با یکدیگر توافق کرده و به دعوا خاتمه می دهند.
 • صلحی که منتهی به انعقاد معامله می شود: این صلح عقدی است که می تواند جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره، عاریه، هبه و ابراء شود، اگرچه شرایط و احکام خاص آن معامله را ندارد. مانند اینکه در بیع برای شریک حق شفعه وجود دارد اما در صلح چنین امکانی وجود نخواهد داشت حتی اگر در مقام بیع واقع شود.

در ادامه بخوانید: عقد صلح چیست

صلح محاباتی: به صلحی گفته می شود که بلاعوض بوده و یا عوض آن به میزانی است که ارزش آن برابر با مال مورد صلح نمی باشد. به عنوان مثال فردی ملک خود را در برابر صد هزار تومان به دیگری صلح می کند.

صلح عمرا: با توجه به ماده ۴۱ قانون مدنی صلح عمری به معنای حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر مالک یا شخص ثالثی که می تواند شخص منتفع نیز باشد ایجاد می گردد. به عنوان مثال می توان گفت که فردی در قالب عقد صلح ملکی را به فرزندش واگذار می کند اما برای خود یا همسرش یا والدینش حق انتفاع عمرا قرار می دهد به این نحو که تا زمانی که زنده اند بتوانند از این ملک استفاده کنند، اما مالکیت آن برای فرزندش می باشد. حتی اگر این ملک به فروش برسد حق انتفاع عمرا برای شخصی که حق عمرا برای اوست باقی خواهد ماند.

بهترین وکیل عقد صلح در مشهد ( عباس شفیعی )

صلح خیاری: به صلحی گفته می شود که در آن برای مصالح (کسی که مال خودش را صلح می کند) امکان فسخ و بهم زدن معامله وجود داشته باشد. مدت زمانی که مصالح امکان فسخ عقد صلح را دارد می تواند مدت مشخصی مانند ۵ سال باشد و یا می تواند مدت عمر متصالح یا شخص ثالث باشد. به نحوی که اگر متصالح (کسی که مال به او صلح شده است) یا ثالثی که معین گردیده فوت نماید عقد صلح باطل شود.

صلح معوض: صلح معوض به صلحی گفته می شود که دارای عوض باشد. به این معنی که در مقابل مالی که صلح می گردد، متصالح باید ثمن یا مبلغ مشخصی را به مصالح پرداخت کند.

صلح غیر معوض: صلحی است که به صورت بلاعوض منعقد گردیده و به این معنا است که متصالح در برابر مالی که به ایشان صلح گردیده یا عوضی پرداخت نمی کند و یا بسیار ناچیز پرداخت می کند.

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - عقد صلح چیست

مشاوره با وکیل حقوقی پایه یک دادگستری در مشهد

در ادامه بخوانید: عقد صلح چیست

موارد ابطال صلح نامه

در بعضی مواقع مواردی باعث ابطال عقد لح می شود که هنگام تنظیم صلح نامه بایستی بسیار به آنها توجه نمود. از جمله:

 • اگر طرفین معامله عاقل و بالغ و رشید نباشند.
 • چنانچه عقد صلح صوری باشد.
 • هرگاه مال مورد صلح مال مشروع نباشد.
 • در صورتی که مصالح، مالک مال مورد صلح نبوده و اختیاری نداشته است.
 • هر وقت نسبت به مال مورد صلح یا طرف مصالحه اشتباهی رخ دهد.
 • در صورتی که موضوع صلح وجود خارجی نداشته یا قابل انتفاع نباشد.
 • در صورت جعل یا انکار یا تردید در عقد صلح که ثابت شده باشد.

نمونه متن صلح نامه

ماده ۱: طرفین قرارداد

مصالح: خانم/آقای …….. به شماره شناسنامه …… صادره از…… به کد ملی ………. به نشانی……. .

متصالح: خانم/آقای …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… به کد ملی ………. به نشانی ……. .

ماده ۲: مورد مصالحه

موضوع صلح، انتقال تعداد …. دانگ یک قطعه زمین با مشخصات ثبتی …… به قرار ذیل، و در محل وقوع آن ……. است. پلاک فرعی ……. از اصلی……. بخش….. به مساحت…..( فتوکپی برابر اصل سند مالکیت رسمی) شماره ………( سند مالکیت مادی که مشخصات تفصیلی زمین در آن مضبوط و مورد قبول طرفین است به رویت متصالح رسید).

اعیان منصوبه در زمین که جزئی از آن محسوب می شود به قرار ذیل است:

منبع آب…. پمپ آب….. موتور برق….. چاه آب…حلقه.

منافع زمین، بنا بر اظهار مصالح، قبلا به کسی واگذار نشده است و متصالح با رویت آن، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات زمین و بافت مقر به بی عیب و نقص بودن آن شد.

ماده ۳: مبلغ صلح

مبلغ …….. ریال وجه نقد، بنا به اقرار مصالح، به وی تسلیم و تادیه گردید.

وکیل صلح نامه در مشهد

ماده ۴: شرایط قرارداد صلح

 • مصالح، به موجب این صلح نامه، کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر صلح نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.
 • هیچ گونه اختیار فسخ معامله، در این معامله درج نشده و طرفین جز با اقاله ( بخشیدن، رضایت، گذشت )، نمی توانند قرارداد را منحل کنند.
 • متصالح، هر زمان که تقاضا نماید، مصالح باید مورد صلح و متعلق حق دیگری را تحویل مالک این صلح نامه بدهد.در غیر این صورت طرف مقابل (متصالح) حق هر نوع شکایت را خواهد داشت.
 • پرداخت هزینه های انتقال، اعم از هزینه فک رهن و مالیات به نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینه ثبت، به عهده خود انتقال گیرنده می باشد.
 • و … .

در ادامه بخوانید: عقد صلح چیست

قرارداد صلح نامه منعقد شده، مابین مصالح و متصالح در صحت عقل و سلامت و اراده طرفین قرارداد و بدون وجود هیچ گونه، اجبار و اکراه تنظیم گردیده است. کلیه معاملات و قراردادهای مخالف با متن این صلح نامه، بین مصالح با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است. مصالح، تعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی مفاد این صلح نامه منعقد ننموده است.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

وکیل خوب در مشهد ( عباس شفیعی )

نتیجه گیری

همان طور که در بالا ذکر کردیم، صلح نامه، قراردادی است که افراد، برای برطرف کردن اختلاف یا به جای معاملات دیگر، آن را منعقد می کنند. همچنین نحوه تنظیم و تکمیل متن صلح نامه، مانند هر قراردادی، نیازمند وجود شرایط و نکات اختصاصی است که به آنها هم اشاره ای داشتیم. حال با تمام این وجود که اطلاعاتی در مورد شرایط و ضوابط صلح نامه بدست آوردید، توصیه ما به شما همراهان گرامی این است که قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در این زمینه مشورت کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915