عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - جلب ثالث چیست

جلب ثالث چیست

به طور کلی هر دعوایی که در محاکم طرح می شود دارای دو طرف به عنوان خواهان و خوانده اصلی دعوا حضور دارد. البته افراد دیگری هم مانند وکیل، وصی، قیم و … هم در طرح دعوی نقش داشته باشند، اما آنها به تبع همان خواهان و خوانده وارد دعوا می شوند. حال اگر غیر از خواهان و یا خوانده اصلی، شخص دیگری در دعوا ذی نفع باشد، بایستی به عنوان ثالث وارد دعوا شود. اما باید این نکته را مدنظر داشت که ورود ثالث یا همان جلب ثالث دارای مقررات خاصی خواهد بود که عباس شفیعی بهترین وکیل حقوقی در مشهد در این مطلب تحت عنوان جلب ثالث چیست به بررسی آن می پردازد. پس برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب نیز همراهمان باشید.

شماره تماس بهترین وکیل حقوقی در مشهد ( عباس شفیعی )

۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲

جلب ثالث چیست؟

دعوای جلب ثالث یکی از اقسام دعاوی طاری بوده که بـه طرفـین دعـوای اصـلی اجـازه مـی دهـد در مواردی شخص ثالثی را به دادرسی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوای میان خود کنند. پس طرفی که ثالث را جلب می کند جالب و ثالثی که جلب می شود مجلوب ثالث نامیده می شود.

ورود شخص ثالث به دعوا می تواند برای هدف های متفاوتی باشد. از جمله:

 • گاه ثالث جلب می شود تا مستقلاً در برابر جالب محکوم شود.
 • گاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را برای این جلب می نماید که او نیز همراه طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر مختومه مشمول او نیز شود و از اعتراض ثالث احتمالی در امان باشد.

نکته: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

شرایط عمومی جلب ثالث

 • برای جلب ثالث بایستی دادخواست تقدیم دادگاه شود و صرف درخواست کردن این امر امکان پذیر نیست.
 • در دعوای جلب شخص ثالث، جالب، خواهان و مجلوب ثالث، خوانده دعوا شمرده می شوند.
 • برای اقامه دعوای جلب ثالث باید همه شرایط اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد.
 • شخص ثالث بایستی اهلیت داشته باشد. به این معنا که مجنون یا کودک نباشد.
 • اگر دعوای اصلی در موارد مالی است، ثالث بایستی  قابلیت تصمیم گیری در مسایل اقتصادی را داشته باشد و سفیه نباشد.
 • جالب باید خود را در برابر ثالث محق حقی بداند و برای او نفع شخصی وجود داشته باشد.
 • دعوایی که جالب طرح می کند باید مشروع و قانونی باشد و قبلا در دادگاه مطرح و رسیدگی نشده باشد.

نکته: اگر دادخواست جلب ثالث در زمانی تقدیم دادگاه شود که مدت زمان کافی جهت ارسال دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا مقدور نباشد، قانونا وقت رسیدگی جهت ایجاد فرصت دفاع برای طرفین، تغییر می یابد و جلسه دیگری در نظر گرفته می شود.

مشاوره رایگان بهترین وکیل حقوقی مشهد

شرایط اختصاصی جلب ثالث

 • دعوا بایستی با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد. به این معنا که اگر دعوای اصلی در مورد اجاره ملک است، طرفین نمی توانند ثالث را برای چک بی محل که در وجه محصولات کشاورزی صادر نموده، جلب کنند.
 • تفاوتی مابین خواهان و یا خوانده دعوا وجود ندارد و هر کدام در صورت لزوم می توانند ثالث را جلب کنند. فقط شخصی که ثالث را جلب می کند، باید یکی از طرفین دعوا باشد.
 • به دلیل ویژگی خاص جلب ثالث، جلب در همان دادگاه دعوای اصلی صورت می گیرد و به دعوای ثالث هم رسیدگی می شود حتی اگر صلاحیت محلی وجود نداشته باشد.
 • جلب ثالث صرفا زمانی ممکن است که دعوا در حال رسیدگی باشد و باید در مهلت مشخص مطرح شود.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

در ادامه بخوانید: جلب ثالث چیست

مهلت اقامه دعوای جلب ثالث

شخصی که ثالث را جلب می کند، تا پایان جلسه اول دادرسی باید دلایل و جهات جلب ورود را به دادگاه اعلام کند و پس از آن تا حد اکثر ظرف سه روز مهلت دارد دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه کند.

نکته: اگر خواهان دعوا در برابر دفاع خوانده جلب ثالثی را ضروری بداند اما در جلسه نخستین دادرسی اعلام جلب شخص ثالث را نکرده باشد و در مهلت قانونی که برای اقدام به طرح دعوا تقابل ننموده باشد، هیچ کدام از دعوای ذکر شده با دعوی اصلی قابل رسیدگی نبوده و تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث خارج از مهلت، پذیرفته نمی شود.

عباس شفیعی بهترین وکیل در مشهد

نحوه دادخواست جلب ثالث

 • دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌ های چاپی مخصوص نوشته شود.
 • نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان ذکر شود.
 • نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده ذکر شود.
 • تعیین خواسته و بهای آن مگر انکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
 • تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
 • آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد بدون کم و کاستی قید گردد.
 • بیان ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد، اطلاع مطلعین و …، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته شود.
 • اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
 • امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او درج شود.

نمونه دادخواست جلب ثالث

خواهان: مشخصات خواهان

خواندگان: مشخصات خواندگان

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه …

دلایل و منضمات دادخواست: محتویات پرونده کلاسه یاد شده، فتوکپی مصدق قرارداد، استعلام ثبتی

احتراما باستحضار می رساند در پرونده کلاسه فوق اینجانب خواهان علیه خوانده دوم آقا/ خانم … اقامه دعوا نموده ام. وی در جریان دعوا پرداخت پول به نماینده تام الاختیارش را تکذیب نموده و ضمنا مدعی شده است که رسیدهای ارائه شده به امضاء نماینده اش نیست و به این علت از اجرای تعهدات قراردادی امتناع دارد. اینک در مهلت مقرر قانونی با تقدیم این دادخواست، جلب ثالث (خوانده اول) آقا/ خانم … به دادرسی در جهت احراز صحت ادعای اینجانب مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی/ امضا

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - جلب ثالث چیست

عباس شفیعی وکیل حقوقی پایه یک در مشهد

نتیجه گیری

با توجه به اینکه جلب ثالث چیست از زبان وکیل خوب مشهد می توان گفت که شـخص ثالث را برای طیف وسیعی از اهـداف گونـاگون می توان جلـب کـرد. ایـن جلـب گـاهی از سـوی خواهان دعوای اصلی صورت می گیرد تا مجلوب را نیـز همـراه خوانـده دعـوای اصـلی نسـبت بـه خواسته ای که همانند خواسته دعوای اصلی است محکوم نماید. گاهی نیز خواهان شـخص ثالـث را با خواسته ای که متفاوت از خواسته دعوای اصلی ولی مرتبط با آن است جلب می کند. همچنین خوانده می تواند شخص ثالثی را جلب کند که او را یا در برابر خواهان اصلی به جای خود محکـوم و یـا مجلوب را در حق خود با محکومیت روبه رو کند.

حال با توجه به این توضیحات اگر در این زمینه دچار پرونده ای هستید که نیاز به پیگیری تخصصی دارد، توصیه ما این است که در اولین فرصت ممکت با دفتر وکالت بهترین وکیل حقوقی مشهد از طریق شماره های موجود در سایت تماس گرفته و تقاضای وقت مشاوره نمایید. همچنین ناگفته نماند که می تواند در صورت نیاز پیگیری پرونده خود را به این وکیل حقوقی حرفه ای بسپارید تا خللی در روند پرونده ایجاد نشود.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915