عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - رویه عملی رسيدگي به دعوای خانوادگی

رویه عملی در مورد رسیدگی به دعوای خانوادگی

برای اطلاع از رویه عملی در مورد رسیدگی به دعوای خانوادگی در ادامه با عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده مشهد نیز همراه شوید.

بخش اول

کلیات رسیدگی به دعوای خانوادگی

چنانچه عهد زوجین دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکوپی مصدق سند نکاحنامه اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است ضمیمه باشد و دادخواست و پیوست‌های آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد چنانچه دادخواست تسلیمی از جهات مختلف دارای نقص باشد مدیر دفتر دادگاه به وظیفه خویش اعم از صدور قرار رد دادخواست و یا صدور اخطار رفع نقص اقدام می‌نماید و در صورت تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند و قاضی دستوری به این شرح صادر می‌نماید: (( مقرر است دفتر وقت رسیدگی تعیین به طرفین ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال پرونده با حلول وقت به نظر برسد.))
البته قاضی دادگاه قبل از صدور این دستور باید به چند نقطه توجه کند ۱. پرونده به آن شعبه ارجاع شده باشد ۲.اینکه دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد ۳. اینکه قاضی نیز صالح به رسیدگی باشد ۴.مدیر دفتر در وظایف نظارتی خود در موارد رفع نقص اقدامات لازم را به عمل آورده باشد سپس وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود ممکن است در این مرحله مشخص شود آدرس خواهان یا خوانده کذب یا ناقص بوده و امر ابلاغ ممکن نباشد که در این صورت پرونده از طریق دادگاه به دفتر ارسال می‌شود تا وفق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اقدام نمایند و اگر امر ابلاغ صحیح صورت گرفت و جلسه دادرسی حلول نمود اعم ازینکه طرفین حضور یافته، یا لایحه‌ای ارسال نموده باشند یا خیر جلسه اول تشکیل می‌شود و آثار جلسه اول دادرسی بر آن مترتب خواهد شد در جلسه دادرسی قاضی باید توجه کند که اوراق اخطاریه ارسال شده و به طرفین ابلاغ گردیده باشد بنابراین اگر اوراق اخطاریه عودت داده نشده باشد و یا امر ابلاغ مجهول باشد یا اخطاریه‌ها صحیح ابلاغ نشده باشد جلسه اول تشکیل نمی‌شود بلکه دادگاه چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید (( مقرر است دفتر با عنایت به عدم عودت اختیاریه عدم ابلاغ وقت دادرسی رسیدگی مقدور نیست لذا نوبت رسیدگی تجدید و به طرفین ابلاغ و با حلول وقت پرونده به نظر برسد)) و اگر این ابلاغ صحیح صورت گرفته باشد دادگاه باید دقت کند که آیا همان روز نوبت رسیدگی به پرونده است یا خیر تا اشتباهاً پرونده در خارج از وقت مقرر مورد رسیدگی قرار نگیرد و نیز باید صلاحیت ذاتی محلی نسبی اضافی و شخصی توجه کند سپس وارد رسیدگی شود تجدید جلسه رسیدگی باید بنا به جهات قانونی باشد و تجدید جلسه بلاوج که موجب اطاعه بدون دلیل دادرسی است تخلف انتظامی محسوب می‌شود تجدید جلسه برای یک نوبت بنا به درخواست و با رضای طرفین ممکن است.

عباس شفیعی وکیل پایه یک خانواده مشهد

بخش دوم

آثار جلسه اول دادرسی به دعوای خانوادگی

 • در جلسه اول دادرسی آثار مترتب می‌شود که عبارت است از:
 • حق اعتراض به بهای خواسته توسط خوانده
 • حق تغییر خواسته یا ازدیاد آن توسط خواهان
 • حق درخواست تامین از عتباع بیگانه
 • حق اعلام ایرادات
 • لزوم همراه داشتن اصول اسناد و مدارک دعوی
 • حق تسلیم دادخواست دعوی متقابل
 • حق اعلام تردید انکار و ادعای جعلیت سند
 • تسلیم دادخواست جلب ثالث

در ادامه بخوانید: رویه عملی در مورد رسیدگی به دعوای خانوادگی

البته آثار دیگری نیز وجود دارد که به مباحث حقوق خانواده مرتبط نیست مانند حق ارجاع به داور در خصوص تخلیه عین مستاجره یا حق احضار مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه دادرسی یا درخواست احاله دعوی به داوری در دعاوی تجارت بین‌المللی. چنانچه جلسه اول دادرسی تشکیل شد، اعم از اینکه طرفین در جلسه حاظر شده باشند یا خیر، یا لایحه ای ارسال داشته باشند یا خیر، چنانچه دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم باشد، باید تصمیم لازم را اتخاذ نماید. گاهی این تصمیم به صورت صدور قرار اعدادی است و گاهی به صورت ماهوی و گاهی میتواند به صورت صدور حکم هم باشد و اگر طرفین حضور داشته باشند دادگاه با تشکیل جلسه از آنان پیرامون موضوع تحقیق می‌کند ابتدا خواهان و یا وکیل یا نماینده قانونی او با معرفی خود خواسته را اعلام و دلایل خود را نیز ذکر می‌کند سپس خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی او به دفاع می‌پردازد و این مطالب کلاً در صورتجلسه دادگاه ثبت می‌شود.

در صورت اقتضا در پایان جلسه یکی از قرارهای ارجاع امر به کارشناس استماع شهادت شهود اتیان سوگند تحقیق و معاینه محلی استعلام از ادارات دولتی رسیدگی به صحت و اصالت سند و امثال این‌ها صادر می‌شود و اگر خواهان حاضر و خوانده غایب به حضور او نیاز باشد جلسه به این منظور تجدید می‌شود و اگر خواهان حاضر نباشد در دادگاه نتواند بدون اخذ توضیح از او به موضوع رسیدگی کند جلسه‌ای برای اخذ توضیحات از خواهان تعیین و به او ابلاغ می‌نماید عدم حضور او موجب ابطال دادخواست خواهد بود و اگر خواهان پس از ابلاغ این احضاریه در جلسه مقرر حاضر نشود دادخواست او ابطال می‌شود رسیدگی به دعوای خانوادگی تابع قواعد دادرسی اختصاری است و در برخی موارد قواعد دادرسی فوری نیز در آن جاری می‌باشد و از نظر وقت دادرسی وقت رسیدگی عادی و نیز فوق العاده حسب مورد برای رسیدگی به پرونده‌ها تعیین می‌شود و از طرفی امور اتفاقی نیز در نحوه رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی کاربرد و تاثیر دارد.

مشاوره رایگان وکیل خانواده مشهد

بخش سوم

امور اتفاقی رسیدگی به دعوای خانوادگی

امور اتفاق به ۵ نوع تقسیم میشود:

* اموری که قبل از رسیدگی به اصل دعوی رسیدگی میشود که شامل موارد ذیل است:

 • ایراد به صلاحیت
 • ایراد رد دادرس
 • ایراد به سمت
 • ایراد به عدم توجه دعوی
 • ایراد اعتبار امر مختومه
 • ایراد ارتباط کامل بین دو یا چند پرونده

* اموری که به موازات رسیدگی به وجود می آید یا بعد از رسیدگی و ختم دادرسی به آن رسیدگی میشود شامل موارد ذیل:

 • درخواست تامین خواسته
 • درخواست تامین از اتباع بیگانه.

*امور اتفاقی که توام با دعوی مورد رسیدگی قرار می گیرد، شامل:

 • دعوی ورود ثالث
 • دعوی جلب ثالث
 • دعوی تقابل

*امور اتفاقی که رسیدگی به دعوی موقتا متوقف میکند شامل:

 • فوت یکی از متداعین
 • حجر یکی از متداعین
 • فوت یا حجر وکیل یکی از متداعین
 • زائل شدن سمت یکی از متداعین یا وکیل آنها

*امور اتفاقی که رسیدگی به دعوی را کلا متوقف می‌کند شامل:

 • استرداد دعوی
 • درخواست سازش
 • ارجاع به داوری

در ادامه بخوانید: رویه عملی در مورد رسیدگی به دعوای خانوادگی

ارجاع به کارشناس مرضی الطرفین تشخیص نامشروع بودن منشا دعوی از سوی دادگاه بر اساس آیین دادرسی مدنی جدید.
بنابراین در مورد امور اتفاقی حسب مورد قرارهای متقضی صادر می‌شود مانند : قرار ابطال دادخواست. قرار رد دعوی. قرار سقوط دعوی. قرار عدم استماع دعوی. قرار تامین خواسته. دستور موقت. قرار توقیف دادرسی و غیره.

نکته: شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده مشهد در تماس بوده و راهنمایی های لازم را نیز دریافت نمایید.

بخش چهارم 

حکم رسیدگی به دعوای خانوادگی

پس از رسیدگی به پرونده دادگاه حکم متقضی را صادر خواهد نمود . حکم دادگاه یکی از اشکال زیر خواهد داشت:

 • حضوری یا غیابی ترافعی یا حسبی
 • قطعی یا غیر قطعی
 • اصراری یا عادی
 • اعلامی ( کاشف ) یا امضایی (تاسیسی )
 • اعلانی یا اعلامی
 • نهایی یا غیر نهایی
 • قابل تجدید نظر و یا غیر قابل تجدید نظر

عباس شفیعی وکیل خوب مشهد

بخش پنجم

واخواهی رسیدگی به دعوای خانوادگی

اگر حکم غیابی باشد یعنی خوانده در دادگاه حاضر نباشد و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده باشد و ابلاغ به عمل آمده نیز واقعی نباشد محکوم العلیه غایب حق واخواهی دارد مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای سکنه خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم خواهد بود مگر اینکه معترض ثابت نماید که عدم واخواهی در مدت مقرر به لحاظ عذر موجه بوده است در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کند رای اعلام نماید اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود عذر موجه در این خصوص به شرح ذیل است:

 • مرضی که مانع حرکت است
 • فوت یکی از والدین یا همسر اولاد
 • حوادث قهریه از قبیل سیل و زلزله و حریق
 • توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد اگر دادگاه عذر واخواه در واخواهی خارج از نوبت را بپذیرد قرار قبول واخواهی صادر می‌نماید نهایتاً در مورد تایید رای واخواسته و یا فسخ و انشا رای جدید اقدام می‌نماید.

بهترین وکیل خانواده مشهد

بخش ششم 

تجدید نظرخواهی رسیدگی به دعوای خانوادگی

در مورد قرارها و احکام قابل تجدید نظر چنانچه در مهلت قانونی اعتراض شود بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه رسیدگی به اعتراض در مرجع صالح معمول و تصمیم و متقاضی اتخاذ می‌گردد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی نباشد متقاضی تجدید نظر باید عذر خود در عدم اقدام به موقعیت را در دادخواست تجدید نظر خواهی منعکس کند دادگاه بدوی باید ابتدا در مورد این عضو تحقیق و بررسی نماید چنانچه مورد را از مصادیق عذر موجه دانست قرار قبول اعتراض و تجدید نظرخواهی صادر و الا آن را رد می‌نماید اگر دادخواست تسلیمی از سایر جهات قانونی ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشود دادگاه صادر کننده رای بدوی قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌نماید.

برای ازتباط با بهترین وکیل خانواده مشهد از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد در تماس باشید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915